എന്നെ പറ്റി...

എന്തൂട്ടാ പറയാ ..സൗഹൃദം മാത്രം ആണ് ഈ ജീവിതത്തില്‍ ഏറ്റവും വിലമതിക്കുന്നത് ..